Obiekt bezpieczny higienicznie

Morska Kraina

Podmiot biorący udział w Programie deklaruje, że zapoznał się z regulaminem oraz aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania obiektów noclegowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce i oświadcza, że będzie stosował się do tych zaleceń przez cały okres używania znaku.

Polska Organizacja Turystyczna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania podmiotów używających znaku, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym wynikające z niestosowania się do zaleceń.